โครงการบริการวิชาการ ภาษาจีนก้าวล้ำ นำพาอาเซียน ประจำปีการศึกษา2561

เมื่อวันพุธ ที่10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการบริการวิชาการ ภาษาจีนก้าวล้ำ นำพาอาเซียน ขึ้น ณ โรงเรียนวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียน การทำกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และความรู้ด้านการสื่อสารและศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนภายนอกเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาจีนผ่านการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

Read more

โครงการคัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเข้าแข่งขันรายการ Chinese Bridge ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (Hanban) ฝ่ายการศึกษา สถานเอก อัครราชทูต สาธารณรัฐประซาซนจีนประจำประเทศไทย จัดการประกวด สุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗(ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑)ในหัวข้อ “ONE World One Family” ขึ้น

Read more

โครงการก้าวไปข้างหน้า สู่สังคมจีนในยุคดิจิทัล

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการก้าวไปข้างหน้า สู่สังคมจีนในยุคดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาคำศัพท์ภาษาจีนจากการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเท่าทันความก้าวทันเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read more

การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) รอบ 6 เดือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาภาษาจีนเข้ารับการตรวจผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) รอบ 6 เดือน ณ ห้องเรียน 1207 อาคารเรียน 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ เป็นประธานกรรมการ ดร.ยุทธพงษ์

Read more

สาขาวิชาภาษาจีนเข้าพบท่านอธิการบดีและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาจีนเข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ห้องสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาจีนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน เปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักศึกษารวมทั้งชี้แจงแนวทางการฝึกงาน การจัดทำเล่มสรุปผลการฝึกงาน รวมทั้งการวางตัว การแต่งกายและกิริยามารยาทให้เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา ณ

Read more

โครงการเปิดบ้านนิทานจีน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน จัดทำโครงการเปิดบ้านนิทานจีน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและเล่านิทานภาษาจีน การสาธิตและสอนการถักพู่จีน และตัดกระดาษจีน โดยมีคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัยธรมศึกษาปีที่ 4 เอกภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังได้รับพู่จีนเป็นที่ระลึกอีกด้วย

Read more

งานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ(เดิม)และเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ(ใหม่)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมงานเลี้ยงอำลาและเลี้ยงต้อนรับ ในโอกาสที่ ศาตราจารย์ อู๋ เสี่ยว ซิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ครบวาระการทำงาน และต้อนรับ รองศาสตราจารย์ หวง เหอ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมแสดงความยินดี ทัั้งนี้

Read more

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน

เมื่อวันที่ 22-26 กันยายน 2560 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน และคณาจารย์ เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาภาษาจีนได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 1 จำนวน

Read more

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน

เมื่อวันที่ 6-14 กันยายน 2560 ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 คน และได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

Read more